sedlec sedlec-foto-historicke
o obciObecni uraduredni deskapodatelnadokumentyfotogalerieSDH Sedlecodkazygeoportalmapa-umisteni
Dlouhodobá předpověď počasí
 

sipka Oznámení obecního úřadu

sipka Veřejné vyhlášky

sipka_zelena Obecně závazné vyhlášky

sipka_zelena Informace z Krajského úřadu

sipka_zelena Zápisy z veřejných schůzí zastupitelstva

sipka_zelena Rozpočet obce

sipka_zelena Archiv


sipka_zelena Oznámení obecního úřadu

 • Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru + kontejner na objemný odpad - 20.5. 2023 před Obecním úřadem v 8:00 - 8:30 hod. KONTEJNER NA OBJEMNÝ ODPAD BUDE PŘISTAVEN MEZI  OÚ A OBCHOD OD 19. DO 21.5. 2023 (NESLOUŽÍ NA NEBEZPEČNÝ ODPAD, PNEUMATIKY ATD.!!!). Více zde. Vyvěšeno 15.5. 2023

 • Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o navýšeni sazby poplatku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu od roku 2023 včetně. Za osobu, která má v obci trvalý pobyt 600 Kč/rok a za rekreanty 800 Kč/rok (specifikace obojího viz. vyhláška obce Sedlec č. 02/2016 část V, čl. 20). Poplatek je splatný nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.S pozdravem V. Hrabě, starosta obce.

 • Informace k obecní kanalizaci
 • Spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas
 • Uzavírky v Benátkách nad Jizerou
 • Povodňový plán obce Sedlec
 • Územní plán obce Sedlec

sipka_zelena Veřejné vyhlášky

sipka_zelena Obecně závazné vyhlášky

nahoru


sipka_zelena Informace z Krajského úřadu

 • Krajský úřad Středočeského kraje o z n a m u j e, že byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016) - vyvěšeno 1.2. 2016
 • Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Benátky nad Jizerou a obcí Sedlec - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
 • Nařízení č. 1/2015 Statutárního města Mladá Boleslav o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

nahoru


sipka_zelena Zápisy z veřejných schůzí zastupitelstva

nahoru


sipka_zelena Rozpočet obce

nahoru


sipka_zelena Archiv

 

 • VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ DORUČENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLEC Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona návrh územního plánu Sedlec.
  Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje návrh územního plánu Sedlec veřejnou vyhláškou.
  Do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
  Ve lhůtě od 3. 5. 2017 do 21. 6. 2017 včetně je možné do návrhu územního plánu Sedlec nahlédnout u pořizovatele - Magistrát města Mladá Boleslav, vedlejší budova "věž", 6. patro, kancelář. č. 61 (v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, v jiné dny po předchozí domluvě).
  Ve stejné lhůtě je návrh územního plánu Sedlec rovněž k nahlédnutí na Obecním úřadu Sedlec (v úředních hodinách, v jinou dobu po předchozí domluvě s místostarostou obce, panem Václavem Hrabětem, tel. č. 326 329 667).
  V elektronické podobě je návrh územního plánu Sedlec uveřejněn na webových stránkách Magistrátu města Mladá Boleslav a obce Sedlec.
  Vyvěšeno 10.5. 2017 | Sejmuto 12.9. 2017
 • Obec Sedlec se připojuje k akci "Vlajka pro Tibet"
  Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet" vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 759 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.
  Více informací v PDF dokumentu nebo www stránkách.
  Vyvěšeno 9.3. 2017 - Sejmuto: 10.5. 2017
 • Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru + kontejner na objemný odpad - 18.3. 2017 před Obecním úřadem v 8:00 - 8:40 hod. Více zde. Vyvěšeno 7.3. 2017 - Sejmuto: 10.5. 2017
 • INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE Obce Sedlec č.1/2006 o místních poplatcích, ze dne 22.02.2006
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Sedlec č.1/2006 o místních poplatcích
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Sedlec č. 03/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídení, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Sedlec
 • OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ "Sedlec - splašková kanalizace" - vyvěšeno 24.11. 2016
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. - vyvěšeno 7.1. 2016
  informace (PDF), výzva (PDF), přehled vlastníku (Excel)
 • Vyžádejte si ZDARMA "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzedzích sítí". Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona č. 1277/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. - vyvěšeno 19.1. 2016
 • VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
  - vyvěšeno 24.11. 2016 Oznámení o záměru obce pronajmout majetek ve vlastnictví obce - obchod se smíšeným zbožím v Sedleci - vyvěšeno 24.11. 2016
 • OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - vyvěšeno 19.1. 2016
  Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016- MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření obecné povahy čj. 152/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Odry a opatření obecné povahy čj. 154/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje.
 • Volby do krajského zastupitelstva - oznámení o době a místě konání voleb - vyvěšeno 19.9. 2016 - sejmuto 24.11. 2016
 • dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
  v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. d), bod 6, zákona č. 458/2000 Sb., týkající se: 3.10.2016 8:00 15:00 Sedlec
  Bližší informace o lokalitách dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (nejdříve 15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese:
  http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html - sejmuto 6.10.2016

 • Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru + kontejner na objemný odpad - 1.10. 2016 před Obecním úřadem v 8:00 - 8:40 hod. Více zde. Vyvěšeno 12.9. 2016 - sejmuto 6.10.2016

 • Vážení občané, naše obec se zapojila do veřejné energetické soutěže v rámci projektu Obec Občanům, kde pro domácnosti i místní firmy a spolky získala exklusivní ceny za elektřinu. Využijte možnosti bezpečně šetřit až desítky procent a přihlaste se.
  Více informací o soutěži získáte v informativním letáčku, který naleznete ve vaší schránce. Zapojte se i Vy a získejte další volné prostředky pro Vás. Také na www.sedlec.mb.obecobcanum.cz najdete další doplňující informace, anebo se rovnou můžete přihlásit on-line. - vyvěšeno 9.9. 2016 - sejmuto 6.10.2016

 • Obec Sedlec se připojuje k akci "Vlajka pro Tibet"
  Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet" vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 697 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.
  Více informací v PDF dokumentu nebo www stránkách.
  Vyvěšeno 10.3. 2016 - Sejmuto 11.4.

 • Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru + kontejner na objemný odpad - 26.3. 2016 před Obecním úřadem v 8:00 - 8:40 hod. Více zde. Vyvěšeno 2.3. 2016 - Sejmuto 11.4.

 • Hejtman Středočeského kraje 22.7. vyhlásil tzv. období déletrvajícího sucha. Tímto vstupují v platnost předem definovaná opatření, omezení a povinnosti dle Nařízení Středočeského kraje č. 4/2010, čl. 2, odst. 2 - vyvěšeno 22.7. 2015 - sejmuto 19.1. 2016
 • Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02, dokument 1, dokument 2 - vyvěšeno 23.7. 2015 - sejmuto 19.1. 2016
 • Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
  - vyvěšeno 9.2. 2012 - sejmuto 19.1. 2016
 • Upozornění ÚP ČR - nový průkaz OZP, soubor PDF - vyvěšeno 30.10.2015 | sejmuto 8.1. 2016
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - vyvěšeno 8.10. 2015 | sejmuto 8.1. 2016
  výzva (Word), informace (Word), přehled vlastníků (Excel)
 • Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru + kontejner na objemný odpad 26.9. 2015 před Obecním úřadem v 8:00 - 8:30 hod. Více zde. Vyvěšeno 15.9. 2015
 • Sedlečtí se stali patronny nových listnáčů. Tisková zpráva zde.
 • V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci
  nacházející se v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Středočeský kraj DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014. - vyvěšeno 30.4. 2014
 • Kvalita vody v roce 2014
 • Veřejná nabídka - pronájem restaurace v Multifunkčním centru, U Cukrovaru 655, Benátky nad Jizerou | půdorys | vizualizace 1 | vizualizace 2
 • Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce Sedlec by vás tímto způsobem chtělo informovat o chystající se akci REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI. Obec na podzim roku 2014 získala finanční podporu v rámci vypsané dotace Stromy od společnosti Nadace ČEZ.
  Grantové podpora Stromy Nadace ČEZ se zaměřuje na zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů v obcích. V rámci realizace akce bude provedeno kácení původní zeleně, která je pro vesnickou zeleň nevhodná (především jehličnany – thuje a jalovce), listnaté dřeviny budou zachovány. Dále proběhne výsadba nové zeleně - původních druhů listnatých stromů a keřů, které vhodně doplňují vzhled vesnice. Při plánování revitalizace se vycházelo ze zásad pro tvorbu vesnické krajiny.
  Pro výsadbu budou v maximální možné míře použity vzrostlé sazenice dřevin takže by revitalizované pozemky měly od samého počátku plnit svou estetickou funkci.
  Budeme velmi rádi, pokud se aktivně zapojíte do přípravných prací a výsadby samotné. Vzrostlé stromy bude možné "adoptovat". Budou opatřeny cedulkou se jménem toho, kdo se zaváže o strom v prvních letech starat.
  Realizace proběhne do konce dubna 2015. Více ZDE. Vyvěšeno 16.3. 2015, Sejmuto 15.9. 2015
 • OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLEC
  Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Sedlec o pořízení územního plánu Sedlec zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva návrh zadání územního plánu Sedlec a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona o z n a m u j e projednávání návrhu zadání územního plánu Sedlec.
  S kompletním návrhem zadání územního plánu Sedlec je možno seznámit se od prvního dne vyvěšení tj. od 30. 1. 2014 u pořizovatele – budova Komenského náměstí 128, vedlejší budova "věž", 6. patro č. kanceláře 61. V elektronické podobě je návrh zadání územního plánu Sedlec zveřejněn na adresách: http://www.mb-net.cz/?page=uredni-deska, http://www.sedlec.org.
  S návrhem zadání územního plánu Sedlec se lze dále seznámit na Obecním úřadu Sedlec po dohodě se starostou p. Václavem Hrabětem na telefonním čísle 326 329 667, příp. 721 964 037.
  Celý text vyhlášky ZDE. - vyvěšeno 30.1. 2014

 • Starosta obce Sedlec svolává ustavující schůzi Zastupitelstva obce Sedlec, která se bude konat v pátek 07. 11. 2014 od 19,00 hodin na Obecním úřadě v Sedlci.
  Program:
  1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
  2. Schválení programu
  3. Volba starosty a místostarosty
  4. Volba finančního a kontrolního výboru
  5. Diskuse
  Vyvěšeno 30.10. 2014 - Sejmuto 11.11. 2014

 • Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - vyvěšeno 13.10. - Sejmuto 11.11. 2014
 • Upozorňujeme občany, že již na obecním úřadě vybírají poplatky za rok 2014 - více informací ZDE.
 • Snížení nosnosti můstku mezi obcemi Sedlec a Zdětín
  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje požádala o provedení úpravy nosnosti mostu mezi obcemi Zdětín a Sedlec v souvislosti s havarijním stavem. Nosnost můstku se snižuje na 5 t. Toto omezení, neplatí pro autobusovou dopravu. - vyvěšeno 26.3. 2013 - Sejmuto 11.11. 2014
 • Předběžné výsledky sčítání lidu 2011 - údaje o Sedlci
 • Z důvodu údržby nepoteče 14.10.2014 voda (8-12 hod)
 • Kominík přijede v sobotu 18.10.2014
  provádí čištění a kontrolu komínů (cena 500,- Kč)
  Zájemci ať se hlásí na OU nebo na tel. 602 134 687
 • Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru + kontejner na objemný odpad
  18.10. 2014 před Obecním úřadem v 13:15 - 13:45 hod. Více zde.
 • Zveme Vás na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Sedlec, která se bude konat v pátek 21.3. 2014 od 19:00 hodin na obecním úřadě v Sedlci. - vyvěšeno 17.3. 2014 - sejmuto 21.3.2014
 • Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru + kontejner na objemný odpad
  5.4. 2014 před Obecním úřadem v 8:00 - 8:40 hod. Více zde.
 • ANKETA - DOTACE NA POŘÍZENÍ KOTLE - více informací ZDE - vyvěšeno 27.5. 2013 - sejmuto 30.1. 2014
 • Informace VAK o kvalitě vody v roce 2012 - vyvěšeno 28.2. 2013- sejmuto 30.1.2014
 • Jízdní řád platný od 9.12. 2012: Linka 260920 a linka 260970 sejmuto 30.1. 2014
 • Rozhodnutí o umístění stavby - vyvěšeno 13.3. 2013 - sejmuto 30.1. 2014
 • Pozvánka na veřejnou schůzi 23.10. 2013 od 19:00 v sále Obecní hospody - budete informováni o projektu obecní kanalizace a budou Vám předány situační výřezy Vašich nemovitostí s navrženou kanalizací, podle kterých si doma připravíte vedení nové kanalizační přípojky od septiku nebo nemovitosti do nové stoky. Více informací ZDE - vyvěšeno 20.10. 2013 - sejmuto 24.10.2013
 • Zadávací dokumentace, k zadávacímu řízení na „Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení a následného provozu“ - vyvěšeno 27.6. 2013 - sejmuto 20.10.2013
 • Pozvánka na informační akci Místní akční skupiny - vyvěšeno 19.6. 2013 - sejmuto 20.10.2013
 • Dotazník pro obyvatele regionu MAS MB venkov - vyvěšeno 10.6. 2013 - sejmuto 20.10.2013
 • Nařízení Státní veterinární správy - varroáza včel - vyvěšeno 6.6. 2013 - sejmuto 20.10.2013
 • Aktuální informace o provozu autobusových linek - vyvěšeno 3.6.2013 - sejmuto 20.10.2013
 • ANKETA - DOTACE NA POŘÍZENÍ KOTLE - více informací ZDE - vyvěšeno 27.5. 2013 - sejmuto 20.10.2013
 • Nouzový stav - povodně 2013 - vyvěšeno 3.6. 2013 - sejmuto 25.6. 2013
 • OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - vyvěšeno 11.2. 2013 - sejmuto 13.3. 2013
 • Volba prezidenta - 2. kolo - informace o sídle volebního okrsku - vyvěšeno 14.1.2013
 • Z důvodu dovolené jsou na OU od 12.1. 2012 do 16.1. 2013 omezeny úřední hodiny jen na středu od 18:00 do 19:00. - vyvěšeno 12.12.2012, sejmuto 11.2.2013
 • Změna v jízdním řádu: Benátky nad Jizerou, ulice Miroslava Soumara – linky 260011, 260960, 260970 – pravděpodobně do konce roku bude
  uzavřena ulice Miroslava Soumara v Benátkách nad Jizerou. Uzavřeny zůstanou dál zastávky Kochánky, V Kateřinkách; Benátky n. Jiz., rozc. Sedlec; Benátky n. Jiz., Obodř; Benátky n. Jiz., u mostu. Linka 260011 jezdí dál náhradou po silnici
  II/610, linky 260960 a 260970 objízdnou trasou přes Sedlec a Zdětín, sejmuto 11.2.2013
 • Volba prezidenta - informace o sídle volebního okrsku - vyvěšeno 27.11.2012 - sejmuto 14.1.2013
 • Uzavírka ulice M. Soumara v Benátkách - Dovolujeme si Vás tímto informovat, že v termínu od 9.7.2012 do 31.12.2012
  dojde z důvodu celkové rekonstrukce ulice M. Soumara k jejímu kompletnímu uzavření! Objízdná trasa povede přes obce Zdětín a Sedlec. - sejmuto 14.1.2013
 • Volba prezidenta - oznámení o svolání prvního zasedání volební komise
  - vyvěšeno 27.11.2012 - sejmuto 14.1.2013
 • Výběrové řízení na pozici manažera MAS Mladoboleslavský venkov, o. s. - vyvěšeno 6.12. 2012 - sejmuto 16.12.2012
 • Usnesení Exekutorského úřadu Praha 2 - dražební vyhláška na pozemek st. p. č. 51 o výměře 634 m2 a domu č.p. 56 na parcele st. p. č. 51 - vyvěšeno 26.09.2012, sejmuto 16.12.2012
 • OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení o povolení vyjímky z obecných technických požadavků na výstavbu, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vyvěšeno 23.4. 2012, sejmuto 16.12.2012
 • Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky - vyvěšeno 26.09. 2012 - sejmuto 21.10.2012
 • Oznámení o přerušení dodávky vody dne 9.10. 2012 - vyvěšeno 26.09. 2012 - sejmuto 10.10. 2012
 • Nová nabídka Obecní hospody k pronájmu - vyvěšeno 23.4. 2012 - sejmuto 18.7.
 • Nabídka Obecní hospody k pronájmu - vyvěšeno 28.3. 2012 - sejmuto 18.4.
 • Sedlec - prodloužení vodovodního řadu a kabelová přípojka elektro pro sportoviště – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - vyvěšeno 9.2. 2012 - sejmuto 29.2.
 • Informace o tvorbě Územního plánu obce Sedlec - vyvěšeno 3.2. 2012
  - sejmuto 23.2. 2012
 • Sedlec - prodloužení vodovodního řadu a kabelová přípojka elektro pro sportoviště – ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - vyvěšeno 6.1. 2012 - sejmuto 8.2. 2012
 • Pronájem obecní hospody - vyvěšeno 26.6. 2011 - sejmuto 13.7. 2011
 • Pronájem obecního bytu 3+1 - vyvěšeno 26.6. 2011 - sejmuto 13.7. 2011
 • Veřejné výběrové řízení na prodej chlívků u bytovek- vyvěšeno 8.11. 2011 - sejmuto 16.12. 2011

nahoru

 

 
    Webmaster: Tomáš Petrtýl  
   
home