sedlec sedlec-foto-historicke

o obciObecni uraduredni deskapodatelnadokumentyfotogalerieSDH Sedlecodkazygeoportalmapa-umisteni
Dlouhodobá předpověď počasí

 

sipka_zelena Informace z obecního úřadu - poplatky

poplatky

Poplatky je nutné uhradit nejpozději do 31. března 2017 a to buď v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě nebo převodem na účet 39024181/0100 KB Benátky nad Jizerou. Při platbě na účet uvádějte jako variabilní symbol číslo domu.

Podrobné informace k poplatku za psy dle OZV 1/2006:

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická osoba nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
 2. Vznik, zánik a změnu poplatkové povinnosti jsou osoby uvedené v odst. 1 ohlásit obecnímu úřadu nejpozději do 15 dnů od jejího vzniku.
 3. Sazba poplatku ze psa činí 50,- Kč za prvního psa, 75,- Kč za druhého a každého dalšího psa.
 4. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, sirotčího, starobního a vdovského nebo vdoveckého  důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, činí 50,- Kč ročně. U druhého a každého dalšího psa činí sazba poplatku 75,- Kč.
 5. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
 6. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 6.
 7. Po zaplacení poplatku obdrží poplatník pro každého registrovaného psa identifikační štítek s číslem. Tento štítek je majitel psa povinen připevnit na obojek psa při každém jeho pohybu po veřejném prostranství.
 8. Poplatek je splatný vždy do 31. března každého kalendářního roku. Vznik nebo skončení poplatkové povinnosti v průběhu roku, je splatný při ohlášení poplatkové povinnosti.

Podrobné informace k poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
dle OZV 1/2006

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

  a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,

  b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 2. Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, a to do pokladny správce poplatku.
 3. Sazbu poplatku tvoří pro:

  A) fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 400,-Kč
         Poplatek je tvořen:

  a) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3 písm. a) ve výši 50,- Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok,

  b) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3 písm. b) ve výši 250,-Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok.

  B) fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 500,-Kč 
       Poplatek je tvořen:

  a) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3 písm. a)
  ve výši 250,-Kč
  b) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3 písm. b)
  ve výši 250,-Kč

 4. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
 5. Od poplatku dle odst. 3 písm. A) jsou osvobozeny osoby:
  a) osoby připravující se na povolání, přechodně ubytované na internátě jsou osvobozeny o polovinu poplatku
  b) poplatník uvedený v odst. 3 písm.A) je povinen správci poplatku vždy do 31. ledna příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá
  c) osvobození zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
 6. poplatek  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný do 31. března každého kalendářního roku.

Splatnost poplatku a sankce

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 • Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém  poplatková povinnost vznikla.
 • Poplatky vzniklé po datu splatnosti opakujících se řádných termínů, jsou splatné do jednoho měsíce po jejich vzniku.

 

 

 

 
    Webmaster: Tomáš Petrtýl  
   
home