sedlec sedlec-foto-historicke

o obciObecni uraduredni deskapodatelnadokumentyfotogalerieSDH Sedlecodkazygeoportalmapa-umisteni
Dlouhodobá předpověď počasí

 

sipka_zelena Kontaktní informace

sipka_zelena Úřední hodiny

sipka_zelena Zastupitelstvo

sipka_zelena Hlášení obecního rozhlasu

sipka_zelena Informace dle zákona

sipka_zelena GDPR - zásady ochrany osobních údajů


sipka_zelena Kontaktní informace

Adresa obce:

Obecní úřad Sedlec
Sedlec 90
294 71 Benátky nad Jizerou

 

Kontakty:

Telefon/Fax: +420 326 329 667
Starosta - Václav Hrabě: +420 721 964 037
Místostarosta - Ladislav Bukvička: +420 602 244 755

Hospodářka: +420 602 134 687
E-mail: sedlec@sedlec.org, starosta@sedlec.org


sipka_zelena Úřední hodiny

Úřední hodiny:
středa: 17:00 – 19:00

nahoru


sipka_zelena Zastupitelstvo

Václav Hrabě - starosta
Ladislav Bukvička - místostarosta
Ing. Tomáš Bohuslav
Miloslav Kučera
Ing. Pavel Plicka
Stanislav Smetana
Miroslav Štěpánek

nahoru


sipka_zelena Hlášení obecního rozhlasu

 

nahoru


sipka_zelena Informace dle zákona

1. Oficiální název
Obec Sedlec


2. Důvod a způsob založení
Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka ve smyslu § 11 zákona č. 367/1990 Sb. ze sloučeného města Benátky nad Jizerou roku 1993 a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
Obec Sedlec vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.


3. Organizační struktura
Nejvyšším orgánem obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.


4. Kontaktní informace
Adresa: Obec Sedlec, Sedlec 90, 294 71 Benátky nad Jizerou
Telefon/Fax: +420 326 329 667
Web: www.sedlec.org
E-mail: sedlec@sedlec.org
Úřední hodiny:
středa 17:00 - 19:00


5. Bankovní spojení
číslo účtu: 5916725389/0800 Česká spořitelna


6. Identifikační číslo
IČO: 486 79 763


7. Daňové identifikační číslo
DIČ: CZ48679763


8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
Tyto dokumenty naleznete na úřední desce.


9. Žádosti o informace
Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

  • ústně v úředních dnech a úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu a na telefonním čísle 326 329 667
  • písemně poštou na adresu obecního úřadu, přes elektronickou podatelnu, nebo elektronickou poštou na adresu podatelna@sedlec.org


Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.


10. Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost, stížnost, podnět nebo předložit návrh popř. obdržet rozhodnutí je možné osobně v kanceláři obecního úřadu v době úředních hodin nebo poštou na adresu obecního úřadu.


11. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem Sedlec se podávají prostřednictvím tohoto obecního úřadu ve stanovené lhůtě Krajskému úřadu Středočeského kraje. Lhůty a způsoby stanovují zvláštní předpisy (např. zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení) a jsou vždy obsaženy v textu poučení na konkrétním rozhodnutí.
Opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů obce v samostatné či přenesené působnosti lze podat kdykoliv písemně Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému soudu.
Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí.


12. Formuláře
Formuláře pro řešení místních životních situací obdržíte v kanceláři obecního úřadu Sedlec v úředních hodinách. Využít můžete také následujícího odkazu: form.cz


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde
http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx.
Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place. Jak postupovat při nejrůznějších životních situacích můžete také projednat osobně v kanceláři obecního úřadu Sedlec, popř. telefonicky nebo e-mailem (viz bod 4).


14. Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy:
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Sedlec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

Vydané právní předpisy, vyhlášky, řády a nařízení naleznete na úřední desce.


15. Úhrady za poskytování informací
Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.


16. Licenční smlouvy
Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2009, 2010, 2011

nahoru

 
    Webmaster: Tomáš Petrtýl