sedlec sedlec-foto-historicke
o obciObecni uraduredni deskapodatelnadokumentyfotogalerieSDH Sedlecodkazymapa-umisteni
Dlouhodobá předpověď počasí
 

sipka_zelena Sedlecká kronika - rok 1939


1. I. Stav hospodářského zvířectva v lednu činil v obci:
392 kusů hovězího,
232 kusů vepřového,
40 koní,
33 koz.

1. II. Byla zrušena poštovní donáška z Nových Benátek a náš listonoš chodil jen k vlaku ráno do Chrastekého Dvora, poštu z Benátek nosil listonoš státní.

28. II. Byli propuštěni z aktivní vojenské služby vojíni, kteří sloužili na vojně od 1. října 1936.

1. III. Toho dne narukovali nováčkové: H. Novák, Frant. Hlaváč a Boh. Pavelka. Jmenovaní měli nastoupiti již 1. října 1938, ale následkem mobilisace a známých politických událostí byl nástup jejich odložen k tomuto dni.

13. III. V naší republice nastal neobvyklý spád politických událostí. V národě byla nervosita a dychtivě se čekalo co přinesou dny příští. Nečekalo se nic pěkného. První ranou bylo rozštěpení našeho státu.

14. III. Slovensko se prohlásilo samostatným státem. Slováci nespokojili se širokou autonomií, která jim byla dána dne 6. října 1938, odtrhli se od naší drahé republiky a vyhlásili svou samostatnost. Takové odměny jsme se od bratří Slováků za všechny oběti dočkali.

15. III. Již v noci začala sněhová vichřice. Silně sněžilo a napadlo tolik sněhu, že obec musila zjednat lidi, aby proházeli silnice na Chrást a ke Zdětínu.

15. III. Říšskoněmecké vojsko obsadilo v časných hodinách ranních celé Čechy a Moravu. Nástup vojska byl proveden ukázněností a také české obyvatelstvo zachovalo všude příkladnou rozvahu a klid.
Němečtí spoluobčané uvítali říšskou armádu. Nikde nedošlo k incidentům, které by mohly mít nedozírné následky.
Obsazení Čech a Moravy říšskoněmeckým vojskem předcházela tato dohoda, podepsaná v noci na středu 15. března v Berlíně:
„Vůdce přijal dnes českého presidenta Dra Emila Háchu a ministra zahraničí Dr. Chvalkovského na jejich přání v Berlíně v přítomnosti říšského ministra zahraničí šlechtice Ribbentropa. Při schůzce se jednalo otevřeně o vážné situaci, která nastala na dosavadním česko-slovenském státním území následkem událostí posledních týdnů. Na obou stranách se došlo současně k přesvědčení, že cílem všech námah musí být zajištění klidu, pořádku a míru v této části střední Evropy. President českého státu prohlásil, že klade osud českého národa a České země s plnou důvěrou do rukou Vůdce Německé říše. Vůdce přijal toto prohlášení a rozhodl se, že přijímá český národ pod ochranu Německé říše a že mu zaručí autonomní vývoj národního života a jeho vlastní svébytnost.“
Berlín 15. března 1939 (z novin)

16. III. Peněžní ústavy nejsou povinny vypláceti více než 500 K týdně. Civilní doprava na drahách je volná a normální.

16.III. Začala jízda „napravo“ a sice motorová vozidla i potažní na silnicích.

16. III. Kancléř Hitler byl na pražském Hradě.
Měna byla přizpůsobena 1 : 10, t. j. za 1 Marku se platilo 10, - K.

17.III. Zemřel obecní kronikář Václav Šikýř ve věku 49 roků a v neděli 19.března měl pohřeb za velké účasti občanstva.

19.III. Převzal vedení obecní kroniky starosta obce Josef Pospíšil.

19. III. V neděli přijelo na obecní úřad 5 říšských polních četníků za doprovodu našeho četníka a žádali, aby všichni občané odevzdali všechny střelné zbraně. Bylo odevzdáno 17 loveckých pušek a 10 revolverů a náboje. Revolvery si ihned odvezli do Nových Benátek, kde je vojenské říšské velitelství.

20. III. Přišlo nařízení od vojenského říšského velitelství, aby lovecké pušky byly vráceny majitelům, což se stalo.

21. III. Přijelo na obecní úřad 15 říšských vojáků za vedení 1 nadporučíka s dotazem, zda v obci není tajné vysílací radiostanice. Starosta podepsal prohlášení, že vysílací stanice v obci není.

22. III. Došla německo-česká vyhláška, že šéfem civilní správy při armádním skupinovém velitelství 3 byl ustanoven Konrád Henlein. Ve vyhlášce se upozorňuje, že je nutno všech nařízení vojenských německých úřadů uposlechnouti.

22. III. V okolí byly pozatýkány vedoucí osoby býv. politických stran podezřelých z politických činů a smýšlení.

22. III. Byli propuštěni z vojenské služby všichni nováčkové, kteří nastupovali 1. března 1939.

22. III. President Dr Hácha rozpustil poslaneckou sněmovnu a senát.

22. III. Říšský kancléř jmenoval protektorem nad zemí Českou a Moravskou šlechtice Neuratha.

23. III. Byly rozpuštěny strany Národní jednota a Strana práce a byl ustaven na popud presidenta Dr. Háchy výbor „Národního souručenství“, složený ze všech vrstev občanstva a předsedou zvolen Adolf Hrubý.

28. III. Sníh roztál a zůstal ležeti jen v úvozech.

1. IV. Židům byl zakázán přístup do hostinců a každý židovský obchod musel být označen, že je židovský.

3. IV. Nastalo krásné jarní počasí. Začalo se pracovat na polích a sít obilí.

5. IV. Přijel do Prahy protektor Dr. šlechtic Neurath a převzal moc civilní správy. Přichází k nám jako zástupce hlavy říše Německé a převzal správu Protektorátu Čech a Moravy.

3. IV. Vrátili se z vojny H. Novák, K. Novák, B. Pavelka, Fr. Hlaváč a V. Šikýř. Byla jim udělena trvalá dovolená na základě toho, že byla rozpuštěna naše armáda.

17. IV. Pršelo, ale obilí už bylo všechno zaseto a sela se cukrovka, takže jarní práce byly proveden za krásného počasí.

20. IV. Byl nařízen nedělní klid a vyvěšení praporu na veřejné budově na oslavu 50tých narozenin kancléře A. Hitlera. V polích se málo pracovalo, v továrnách a v úřadech se nepracovalo, školy měly prázdno.

23. IV. Byl den přihlášení se do strany Národního souručenství, jejíž předsedou je president Dr. Emil Hácha. Po obci byly rozneseny přihlášky, které byly doručeny pouze mužům od 21 let.

25. IV. Byly sebrány přihlášky do Národního souručenství. Přihlášky byly dodány 135ti mužům a všech 135 se přihlásilo, tudíž celých 100%.

26. IV. Byl vyplácen doplatek na řepu z roku 1938 na 1q řepy 1.35 K, celkem bylo občanům vyplaceno 40.191,- K.

27. IV. Okresní vedoucí Národního souručenství jmenoval místního vedoucího Národního souručenství starostu obce Josefa Pospíšila.

21. V. Byla provedena akce Národního souručenství „Den smíření“, smířit mezi sebou sousedy, kteří se soudí neb žijí v nepřátelství. V obci nebylo žádného případu.

24. V. Byl vykonán nábor členů „Mládeže Národního souručenství“ od 17 – 24 r. A přihlásilo se 27 členů, jeden se nepřihlásil.

25. V. Následkem stálých dešťů a chladna obilí polehává, je ještě malé, řepa je silně napadena drátovci a ztrácí se. Ovocné stromy jsou silně napadeny housenkami bekyně zlatořítné.

7. VI. Okresní úřad zaslal vyhlášku: Říšský protektor poskytl ku zmírnění nouze v Čechách a na Moravě 20,000.000 K. Uchazeč sám má dostat 5 poukázek na zboží v ceně 5 K na měsíc. Žádný se nepřihlásil.

15. VI. Začalo pršet, takže dobře usušená sena se špatně svážela, posekané jetele neuschly a zčernaly.

22. VI. Mezinárodní poměry jsou tak rozhárané, časopisy a rádio přinášejí denně zprávy o mezinárodních poměrech a druhý den se opětně dementují. Jednou se píše, že mír světový se nedá zachránit, druhý den přinášejí časopisy, že mír je zachráněn. Na hranicích Mongolska a Mandžurska se otevřeně bojuje. Jednání evropských velmocí o britsko-francouzsko-sovětský pakt narážejí na neústupnost Moskvy. Pod tlakem poměrů v Evropě Londýn prý přijal podmínky Moskvy.

26. VI. Denní tisk uveřejňuje další prováděcí nařízení k výnosu o Protektorátu Čech a Moravy, kterým se ustanovuje, že říšský protektor může nařízením měniti naše autonomní právo a všechna nařízení protektora se vyhlašují ve Sbírce nařízení pro Čechy a Moravu.

28. VI. Bylo nařízeno přihlásit bernímu úřadu všechny státní dluhopisy, který je okolkoval.

14. VII. Zemřela paní K. Gregorová, vdova po hostinském.

30. VII. V měsíci červenci bylo příliš deštivo, takže se špatně odvezla sena.

20. VIII. Žně byly velmi špatné a deštivé. Až ke konci žní se vyjasnilo, takže se obilí odvezlo suché a nepršelo celý měsíc až 14. září napršelo 5 mm.

31. VIII. Celkový vývoj světových událostí dospěl svého vrcholu.

1. září nastal válečný stav mezi Německem a Polskem.

2. září vypověděla válku Německu Francie a Anglie.

10. září vypověděla Kanada válku Německu.

1. IX. Bylo nařízeno úplné zatemnění v celých Čechách.

10. IX. Přišel zákaz volně prodávati benzin a tím jízda motorových vozidel byla zastavena, lístky na benzin se vydávají jen na služení jízdy.

1. X. Byly vydávány obecním úřadem lístky na všechny potraviny – na mýdlo zavedeny již v září. Všechno se na lístky dostalo, ale tuku bylo málo.

Bylo zdraženo pivo o 70 h na 1 l, jako válečná přirážka pro Říši. Tato přirážka byla uvalena i na ostatní lihové nápoje, vyjma vín, a na cigarety a tabák.

1. X. Vydán zákaz jízdy motorovými vozidly a jízdy byly povolovány jen na žádosti nutně odůvodněné a povolení uděloval krajský úřad v Jičíně, který přiděloval i benzin.

7. X. Padla Varšava a na příkaz úřadu byl vyvěšen prapor na 7 dní. Tím bylo skončeno válečné tažení Říše proti Polsku. Polská armáda se vzdala.

10. IX. Bylo nařízeno označení obce dvojjazyčné – tabule černo-žluté. Označení obecního úřadu rovněž dvojjazyčné. Vyhlášky chodí německo-české.

10. X. Začala se dobývat cukrovka. Po celou dobu každý den pršelo. Dobývání cukrovky bylo velmi těžké, byl to abnormální deštivý podzim, celková doba sklizně trvala měsíc. Cena řepy byla 14.25 K.

25. X. Nařízením úřadu byl zrušen svátek 28. října a prohlášen všedním dnem. V Praze na den 28. října byly demonstrace.

1. XI. Amerika zrušila embargo pro Evropu, t. j. dovolen vývoz zbraní proti hotovému placení.

5. XI. Vládním nařízením bylo nařízeno hlásit všechny domácí zabíjačky a odevzdání tuku do sběren.

Porážky do 100 kg živé váhy jsou zakázány. Dávky sádla jsou při mrtvé váze vepřů:
80 - 100 kg 4 kg sádla
101 - 120 kg 8 kg sádla
121 - 140 kg 10 kg sádla
141 - 160 kg 13 kg sádla
161 - 180 kg 16 kg sádla
181 - 200 kg 20 kg sádla
přes 200 kg 23 kg sádla.

Ceny sádla:
výkupní u samozásobitele 14.50 K
výkupní u řezníků 15.20 K
přejímací u obvodové sběrny od sběračů 15.50 K
prodejní cena u obvodové sběrny fco sběrna 16.- K
cena spotřebitelská (maloobch.) 18.- K

17.XI. Reichsprotektor für Böhmen und Mähren vydal vyhlášku, v níž se praví:
Po jistou dobu se pokouší skupina českých intelektuálů rušiti klid a pořádek. Bylo zjištěno, že osnovatelé těchto aktů odporu jsou na vysokých školách. Protože se 28. října a 15. listopadu tyto živly daly strhnouti, aby násilně postupovaly proti Němcům, byly vysoké školy zavřeny na 3 roky, 9 pachatelů bylo zastřeleno a větší počet účastníků byl vzat do vazby.

19.XI. Bylo vyhlášeno nad Prahou stanné právo.

21.XI. Bylo stanné právo zrušeno.

25.XI. Musily být ze všech úřadů a škol odevzdány obrazy bývalého presidenta Dr Edvarda Beneše na politickou exposituru, aby mohly býti zničeny.

30.XI. Na školách započato s revizí všech učebnic. Žáci musili v učebnicích, které ještě zůstaly v používání, přelepit a zaškrtat články o Dr. Benešovi, o bývalé Československé republice, armádě, legiích a vůbec celém zahraničním odboji

1. XII. Bylo nařízeno všem občanům zaopatřit si občanské legitimace.
Zbrojní pasy byly všechny zrušeny a znovu se budou na žádosti vydávati nové. Mnoho žádostí bylo zamítnuto a v tom případě musí se pušky ihned odevzdati a propadají ve prospěch říše – Reichu.

10. XII. Počalo mrznout a zamrzlo tak, že se nemohlo orat. Zůstalo ještě hodně nezoráno.

15. XII. Byla klasifikace koní v Nových Benátkách říšskou brannou mocí.
Starosta předvedl z obce 41 koní, bylo odvedeno 10% t. j. 4 koně.
J. Pospíšil 1 koně za 10.900 K
A. Novák 1 koně za 11.000 K
Jos. Fabián 1 koně za 9.100 K
M. Picka 1 koně za 9.800 K
Koně byli ihned odvedeni do Jičína, kde byl svod koní odvedených z celého kraje.
Honci koní dostali 3 M.
Četníci jako stráž průvodu 2 M.

16. XII. Byly zavedeny lístky na oděvy pro muže, ženy, chlapce od 3 – 14 r, děvčata od 3 – 14 r, děti od 2 – 3 r. Pro děti do 2 r. lístky vydány nebyly.

28. XII. Přišly pokyny od okresního úřadu na obecní úřad než přijdou lístky na obuv. Mají se vydávat poukazy na obuv jen v nejnutnějších případech, a to nejvýše 5 párů na měsíc.
Na obecní úřad došly mlecí povolení, na který mají nárok jen samozásobitelé, kteří předloží hospodářský výkaz vydaný Obilním monopolem. Mlecí výkaz vydává se na 1 měsíc při spotřebě 21 kg obilí na 1 osobu (5.25 kg obilí týdně na osobu) a vydává je obecní úřad.
Mzdy zemědělských dělníků byly zvýšeny o 20% již potřetí, celkem o 50%. Naproti tomu výrobky zemědělské zvýšeny nebyly. Obilí bylo v ceně nižší než v r. 1938. Následkem vlhka byla hl váha značně nižší.

V obci se konala sbírka na Národní pomoc jež vynesla:
304 K,
975 kg brambor,
455 kg žita
338 kg ječmene
60 kg pšenice.

Na sbírku přispěli všichni obyvatelé. Sbírka byla odvezena do Nových Benátek, kde se rozdělila mezi nejpotřebnější obyvatele.

30. XII. V obci se r. 1939 narodilo 9 dětí a zemřelo 5 občanů.

Od 15. listop., kdy bylo nařízeno hlášení domácích porážek, do konce roku bylo hlášeno a zabito 29 vepřů o váze 3.136 kg, ale sádlo z těchto se dosud neodevzdávalo.
Divadelní představení a programové večírky se povolují jen tehdy, když se předloží současně německý překlad toho kusu.
Rok 1939 byl velmi rušný, a to jak na počasí, tak hlavně na politické události.

 
    Webmaster: Tomáš Petrtýl  
   
home