sedlec sedlec-foto-historicke
o obciObecni uraduredni deskapodatelnadokumentyfotogalerieSDH Sedlecodkazygeoportalmapa-umisteni
Dlouhodobá předpověď počasí
 

sipka Oznámení obecního úřadu

sipka Veřejné vyhlášky

sipka_zelena Obecně závazné vyhlášky

sipka_zelena Informace z Krajského úřadu

sipka_zelena Zápisy z veřejných schůzí zastupitelstva

sipka_zelena Rozpočet obce

sipka_zelena Archiv


sipka_zelena Oznámení obecního úřadu

sipka_zelena Veřejné vyhlášky

sipka_zelena Obecně závazné vyhlášky

nahoru


sipka_zelena Informace z Krajského úřadu

 • Krajský úřad Středočeského kraje o z n a m u j e, že byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016) - vyvěšeno 1.2. 2016
 • Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Benátky nad Jizerou a obcí Sedlec - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
 • Nařízení č. 1/2015 Statutárního města Mladá Boleslav o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

nahoru


sipka_zelena Zápisy z veřejných schůzí zastupitelstva

nahoru


sipka_zelena Rozpočet obce

nahoru


sipka_zelena Archiv

 

 • VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ DORUČENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLEC Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona návrh územního plánu Sedlec.
  Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje návrh územního plánu Sedlec veřejnou vyhláškou.
  Do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
  Ve lhůtě od 3. 5. 2017 do 21. 6. 2017 včetně je možné do návrhu územního plánu Sedlec nahlédnout u pořizovatele - Magistrát města Mladá Boleslav, vedlejší budova "věž", 6. patro, kancelář. č. 61 (v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, v jiné dny po předchozí domluvě).
  Ve stejné lhůtě je návrh územního plánu Sedlec rovněž k nahlédnutí na Obecním úřadu Sedlec (v úředních hodinách, v jinou dobu po předchozí domluvě s místostarostou obce, panem Václavem Hrabětem, tel. č. 326 329 667).
  V elektronické podobě je návrh územního plánu Sedlec uveřejněn na webových stránkách Magistrátu města Mladá Boleslav a obce Sedlec.
  Vyvěšeno 10.5. 2017 | Sejmuto 12.9. 2017
 • Obec Sedlec se připojuje k akci "Vlajka pro Tibet"
  Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet" vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 759 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.
  Více informací v PDF dokumentu nebo www stránkách.
  Vyvěšeno 9.3. 2017 - Sejmuto: 10.5. 2017
 • Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru + kontejner na objemný odpad - 18.3. 2017 před Obecním úřadem v 8:00 - 8:40 hod. Více zde. Vyvěšeno 7.3. 2017 - Sejmuto: 10.5. 2017
 • INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE Obce Sedlec č.1/2006 o místních poplatcích, ze dne 22.02.2006
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Sedlec č.1/2006 o místních poplatcích
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Sedlec č. 03/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídení, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Sedlec
 • OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ "Sedlec - splašková kanalizace" - vyvěšeno 24.11. 2016
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. - vyvěšeno 7.1. 2016
  informace (PDF), výzva (PDF), přehled vlastníku (Excel)
 • Vyžádejte si ZDARMA "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzedzích sítí". Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona č. 1277/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. - vyvěšeno 19.1. 2016
 • VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
  - vyvěšeno 24.11. 2016 Oznámení o záměru obce pronajmout majetek ve vlastnictví obce - obchod se smíšeným zbožím v Sedleci - vyvěšeno 24.11. 2016
 • OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - vyvěšeno 19.1. 2016
  Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016- MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření obecné povahy čj. 152/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Odry a opatření obecné povahy čj. 154/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje.
 • Volby do krajského zastupitelstva - oznámení o době a místě konání voleb - vyvěšeno 19.9. 2016 - sejmuto 24.11. 2016
 • dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
  v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. d), bod 6, zákona č. 458/2000 Sb., týkající se: 3.10.2016 8:00 15:00 Sedlec
  Bližší informace o lokalitách dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (nejdříve 15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese:
  http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html - sejmuto 6.10.2016

 • Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru + kontejner na objemný odpad - 1.10. 2016 před Obecním úřadem v 8:00 - 8:40 hod. Více zde. Vyvěšeno 12.9. 2016 - sejmuto 6.10.2016

 • Vážení občané, naše obec se zapojila do veřejné energetické soutěže v rámci projektu Obec Občanům, kde pro domácnosti i místní firmy a spolky získala exklusivní ceny za elektřinu. Využijte možnosti bezpečně šetřit až desítky procent a přihlaste se.
  Více informací o soutěži získáte v informativním letáčku, který naleznete ve vaší schránce. Zapojte se i Vy a získejte další volné prostředky pro Vás. Také na www.sedlec.mb.obecobcanum.cz najdete další doplňující informace, anebo se rovnou můžete přihlásit on-line. - vyvěšeno 9.9. 2016 - sejmuto 6.10.2016

 • Obec Sedlec se připojuje k akci "Vlajka pro Tibet"
  Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet" vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 697 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.
  Více informací v PDF dokumentu nebo www stránkách.
  Vyvěšeno 10.3. 2016 - Sejmuto 11.4.

 • Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru + kontejner na objemný odpad - 26.3. 2016 před Obecním úřadem v 8:00 - 8:40 hod. Více zde. Vyvěšeno 2.3. 2016 - Sejmuto 11.4.

 • Hejtman Středočeského kraje 22.7. vyhlásil tzv. období déletrvajícího sucha. Tímto vstupují v platnost předem definovaná opatření, omezení a povinnosti dle Nařízení Středočeského kraje č. 4/2010, čl. 2, odst. 2 - vyvěšeno 22.7. 2015 - sejmuto 19.1. 2016
 • Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02, dokument 1, dokument 2 - vyvěšeno 23.7. 2015 - sejmuto 19.1. 2016
 • Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
  - vyvěšeno 9.2. 2012 - sejmuto 19.1. 2016
 • Upozornění ÚP ČR - nový průkaz OZP, soubor PDF - vyvěšeno 30.10.2015 | sejmuto 8.1. 2016
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - vyvěšeno 8.10. 2015 | sejmuto 8.1. 2016
  výzva (Word), informace (Word), přehled vlastníků (Excel)
 • Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru + kontejner na objemný odpad 26.9. 2015 před Obecním úřadem v 8:00 - 8:30 hod. Více zde. Vyvěšeno 15.9. 2015
 • Sedlečtí se stali patronny nových listnáčů. Tisková zpráva zde.